Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Murowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego w Murowie.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-10-31.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Natalia Woźnik, ppmurow@murow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4214006. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Murów
Adres: ul. Dworcowa 2
46-030 Murów

  • E-mail: ug@murow.pl
  • Telefon: 77 42 14 034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-030 Murów, ul. Lipowa 17
Tel.: +48774214006
Faks: +48774214006
E-mail:
Strona internetowa: ppmurow.murow.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne w Murowie

  • Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać dwa stopnie (brak jest podjazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie,
  • od strony ogrodu do gabinetu dyrektora drzwi wejściowe są na poziomie dostępności osób niepełnosprawnych, drzwi otwierane są ręcznie.

Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

- W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

- Przed budynkiem przedszkola znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

- W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

 

Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Murowie (filia w Zagwiździu)

Ul. Lipowa 12 A

tel. 772214028

 

- Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać stopnie (brak jest podjazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie.

- Budynek jest jednokondygnacyjny, można dostać się do wszystkich pomieszczeń w budynku.

- W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

- Przed budynkiem przedszkola znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 - W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Przedszkolu Publicznym w Murowie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się poprzez e-mail: ppmurow@murow.pl, listownie lub telefoniczne 77 4214 006 z wyłączeniem sytuacji nagłych.