Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności BIP

Deklaracja dostępności Strona internetowa Przedszkola Publicznego w Murowie

Przedszkole Publiczne w Murowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Przedszkola Publicznego w Murowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty w formacie .pdf,
 • zdjęcia,
 • grafika,
 • plakaty

Wyłączenia

 • treści opublikowane lecz wytworzone przez inny podmiot publiczny,
 • dokumenty tekstowe, opublikowane przed 4 kwietnia 2019 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Woźnik.
 • E-mail: ppmurow@murow.pl
 • Telefon: 77 4214 006

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Murów
 • Adres: ul. Dworcowa 2
  46-030 Murów
 • E-mail: ug@murow.pl
 • Telefon: 77 42 14 034

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne w Murowie

- Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać dwa stopnie (brak jest podjazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie, od strony ogrodu do gabinetu dyrektora drzwi wejściowe są na poziomie dostępności osób niepełnosprawnych, drzwi otwierane są ręcznie.

- Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

- W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

- Przed budynkiem przedszkola znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

- W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

 

Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Murowie (filia w Zagwiździu)

Ul. Lipowa 12 A

tel. 772214028

 

- Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać stopnie (brak jest podjazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie.

- Budynek jest jednokondygnacyjny, można dostać się do wszystkich pomieszczeń w budynku.

- W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

- Przed budynkiem przedszkola znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 - W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy zalatwianiu spraw w Przedszkolu Publicznym w Murowie.

 

Inne informacje i oświadczenia

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tlumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się poprzez e-mail: ppmurow@murow.pl, listownie lub telefoniczne 77 4214 006 z wyłączeniem sytuacji nagłych.